Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Ιερισσού εντός της Τ.Κ. Γοματίου Δήμου Αριστοτέλη» .

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διευθέτησης της κοίτης και της όχθης του ρέματος «Βέρκου» στο Γομάτι Χαλκιδικής, επί του εν θέματι οδικού δικτύου, θα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από παρκαμπτήρια οδό μήκους 87 μέτρων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων / Π.Ε.Χ. οριζόντια και... κάθετη σήμανση.
β) Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι εξήντα (60) ημέρες από ενάρξεως, με καταληκτική ημερομηνία το αργότερο την 15-12-2012, οπότε και θα ισχύσουν οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η έναρξη και ο προγραμματισμός των εργασιών θα γνωστοποιούνται εγγράφως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας και τη Δ/νσή μας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες προ ενάρξεώς τους.
γ) Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, να γίνει η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, καθώς και η τοποθέτηση προειδοποιητικών σημαιοφόρων στην αρχή και το πέρας του μετώπου των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν.3542/07 και της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/2003 ΦΕΚ 946 Β΄ από 9-7-2003 απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

δ) Εξουσιοδοτούμε το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας για τη λήψη αποφάσεων για άλλα πρόσθετα
μέτρα κυκλοφοριακής τεχνικής κατά τόπο αρμοδιότητας, εφ’ όσον απαιτηθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. & άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’).

 Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Κων/νος Αλ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια: