Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός καθαριότητας Αστυνομικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Χαλκιδικής για το έτος 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΟΥ  Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Προκηρύσσουμε κλειστό διαγωνισμό (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αστυν. Δ/νσης Χαλκιδικής όπως... αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
β. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία κα ι ώρα της ημέρας του διαγωνισμού . Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθούν ως εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την Υπηρεσία που διενεργε ί το διαγωνισμό .
γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β', από την
Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις παροχών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Κοινοπραξίες παροχών Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να
απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
6. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες .
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας .
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του ως άνω π. δ/τος .
8. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας (αρμόδιος Ανθ/μος ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης ) κατά τις εργάσιμες
ημέρες στο τηλέφωνο 23710-21616 & 23710-21626, Fax 23710-23467 .


Ο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Κων/νος Αλ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: